Hvalba Samba - 100 x 100 cm
Hvalba Samba - 100 x 100 cm
Bygden - 60 x 80 cm
Bygden - 60 x 80 cm
Funning - 80 X 80 cm
Funning - 80 X 80 cm
Sydlige Sumba - 80 x 110 cm
Sydlige Sumba - 80 x 110 cm

KØB

Markerne ved Hosvik - 80 X 60 cm
Markerne ved Hosvik - 80 X 60 cm

SOLD

Bygden ved klippesiden - 70 X 50 cm
Bygden ved klippesiden - 70 X 50 cm

KØB

Fiskebåde på land - 150 x 80 cm
Fiskebåde på land - 150 x 80 cm

SOLD

Kvinden ved fjeldet - 70 X 70 cm
Kvinden ved fjeldet - 70 X 70 cm

SOLD

Udsigt ovre Kvivik - 80 x 130 cm
Udsigt ovre Kvivik - 80 x 130 cm

SOLD

Ved Elduvik - 65 X 70 cm
Ved Elduvik - 65 X 70 cm

SOLD

Kirken ved fjeldet 80 x 65 cm
Kirken ved fjeldet 80 x 65 cm

SOLD

Lun dag i bygden - 130 x 80 cm
Lun dag i bygden - 130 x 80 cm

SOLD

Dalur ved høsttid - 80 x 150 cm
Dalur ved høsttid - 80 x 150 cm

SOLD

Bøur - 80 X 100 cm
Bøur - 80 X 100 cm

SOLD

Bygden i udkanten - 80 X 80 cm
Bygden i udkanten - 80 X 80 cm

SOLD

Kirken i Nes - 85 x 65 cm
Kirken i Nes - 85 x 65 cm

SOLD

Uden titel I - 30 x 30 cm
Uden titel I - 30 x 30 cm

SOLD

Uden titel XI - 30 x 30 cm
Uden titel XI - 30 x 30 cm

KØB

Uden titel III - 30 x 30 cm
Uden titel III - 30 x 30 cm

Sold

Uden titel VII - 30 x 30 cm
Uden titel VII - 30 x 30 cm

KØB

Uden titel VIII - 30 x 30 cm
Uden titel VIII - 30 x 30 cm

Sold

Uden titel IV - 30 x 30 cm
Uden titel IV - 30 x 30 cm

KØB

Uden titel V - 30 x 30 cm
Uden titel V - 30 x 30 cm

SOLD

Uden titel II - 30 x 30 cm
Uden titel II - 30 x 30 cm

SOLD

Uden titel X - 30 x 30 cm
Uden titel X - 30 x 30 cm

KØB

Uden titel IX - 30 x 30 cm
Uden titel IX - 30 x 30 cm

SOLD

Uden titel VI - 30 x 30 cm
Uden titel VI - 30 x 30 cm

KØB

Smuk dag i Ljósá - 70 X 60 cm
Smuk dag i Ljósá - 70 X 60 cm

SOLD

Fjeldsiden - 70 x 60 cm
Fjeldsiden - 70 x 60 cm

KØB

Bygden ved klippesiden - 80 X 60 cm
Bygden ved klippesiden - 80 X 60 cm

KØB

Bjergsiden - 70 X 50 cm
Bjergsiden - 70 X 50 cm

SOLD

Sommer i bygden - 55 x 60 cm
Sommer i bygden - 55 x 60 cm

KØB

Færøsk hus - 60 x 80 cm
Færøsk hus - 60 x 80 cm

SOLD

Blød sol på klippesiden - 38 x 50 cm
Blød sol på klippesiden - 38 x 50 cm

SOLD

Husene ved fjorden - 60 x 60 cm
Husene ved fjorden - 60 x 60 cm

KØB

Skalavik med fjord - 110 x 80 cm
Skalavik med fjord - 110 x 80 cm

SOLGT

Kirke - 65 x 65 cm
Kirke - 65 x 65 cm

SOLD

Let lys over indmarken - 40 x 50 cm
Let lys over indmarken - 40 x 50 cm

SOLD

Klar dag i Skalavik - 100 X 80 cm
Klar dag i Skalavik - 100 X 80 cm

SOLD